Gemeentelijke Basisschool De Puzzel

Missie en visie GBS De Puzzel

Symboliek

Onze naam “De Puzzel” staat symbolisch voor wat wij dagelijks binnen de school doen. Enerzijds verwijst het naar het puzzelen aan de kennis, inzichten, vaardigheden en competenties van de kinderen. Anderzijds geeft de naam De Puzzel ook de samenwerking tussen de hoofdschool Schoor en de vestigingsplaatsen 't Graantje en Leefschool Vennen weer.

 

Elke leerling maakt deel uit van De Puzzel

Tevens geeft De Puzzel symbolisch weer hoe elk individu (zowel kind, leerkracht, directie, ouder en externe partners) een belangrijk puzzelstuk is binnen het geheel van de school. Een puzzel is pas compleet als alle puzzelstukjes netjes in elkaar passen. Het proces van het maken van de puzzel en het zoeken naar hoe elk stukje zijn plaats heeft in het grotere geheel maakt deel uit van het plezier en de uitdaging die je kan hebben bij het puzzelen. Dit is op onze school niet anders.

De competenties die de school met de kinderen tracht na te streven, zitten vervat binnen de volgende waarden: respect, veiligheid, samenwerking, zelfredzaamheid en talenten.

1. Respect

Binnen onze basisschool GBS De Puzzel hechten wij een groot belang aan respect. Wij zorgen als schoolteam voor een veilig en realistisch leef- en leerklimaat waarin iedereen, ondanks verschillende opvattingen, achtergronden of beperkingen, respectvol omgaat met elkaar:

  • Respect voor de eigenheid van elk kind
  • Respect voor elkaar, voor de leefomgeving dichtbij en veraf
  • Respect tussen de leerkrachten onderling
  • Respect voor materialen

 

2. Veiligheid

We voorzien een positief en veilig school- en klasklimaat in GBS De Puzzel om zo onze kinderen tot leren te laten komen. Ons schoolteam bestaat uit “warme” leerkrachten, vol passie, die oog hebben voor elk kind (puzzelstukje) en fier zijn op de manier waarop we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. Met oog voor ieder kind en een persoonlijke benadering zorgen we voor een fijne sfeer in onze school. Veiligheid wordt ook geboden door duidelijkheid. We bieden zoveel mogelijk rust en structuur en durven onze verwachtingen ook uit te spreken naar alle betrokken partijen toe (kinderen, ouders, externen, …).

3. Samenwerking

Ons schoolteam bestaat uit sterke professionals die hun job met passie uitvoeren. Door middel van professionalisering leren ze bij: van elkaar, met elkaar en via externe opleidingen. Met hun expertise werken ze binnen de zone van de naaste ontwikkeling om zo kinderen uit te dagen en leerkansen te bieden. De leerkrachten begeleiden hen om zoveel mogelijk succeservaringen op te doen en hen op die manier zo ver mogelijk te brengen binnen hun persoonlijke leerpad.

Binnen GBS De Puzzel zetten we in op betrokkenheid van alle personen rondom het kind.. We staan er als schoolteam niet alleen voor en maken samen school met ouders, zorg, ondersteuningsnetwerk, CLB en andere externe partners.

4. Zelfredzaamheid

Elk kind moet verantwoordelijkheid nemen voor het eigen leer- en ontwikkelingsproces. De leerkrachten dienen dit te allen tijde te stimuleren en te onderbouwen.

Vanaf de kleuterschool worden de kinderen gestimuleerd om zelfstandig te zijn. Dit kan men bekomen door van jongsaf aan de kinderen te betrekken bij hun eigen leerproces, door hen te leren reflecteren en vanuit (zelf)evaluatie bij te sturen. We willen verkrijgen dat kinderen veerkrachtig in het leven staan en niet opgeven bij een tegenvaller.

5. Talenten

Elk kind heeft een interesse of een talent waarin hij/zij uitblinkt. Niet elk kind is zich hiervan bewust en we streven er dan ook naar om de ogen van ieder kind te openen. Een kind dat zich bewust is van zijn of haar kunnen, heeft meer zelfvertrouwen om een goede keuze te maken voor de verdere schoolloopbaan. Door het aanbieden van een rijke leeromgeving stimuleren onze leerkrachten elk kind om zijn eigen talenten te ontdekken en verder uit te bouwen. Zo kunnen ze uitgroeien tot weerbare, verantwoordelijke, verdraagzame en kritische volwassenen.

Leren omvat meer dan werken met methodes. Ons schoolteam maakt gebruik van elkaars talenten en leert kinderen zo iedereen te waarderen naar eigen mogelijkheden en talenten.